بازدید مدیران ومعاونان شرکت ملی نفت ، ازمرکز اسناد وگنجینه ها ی صنعت نفت

سه شنبه دوازدهم مهر ماه 1401بازدید مدیران ومعاونان شرکت ملی نفت ، ازمرکز اسناد وگنجینه ها ی صنعت نفت

بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت موزه ها ومرکزاسنادصنعت نفت ، درروز پنج شنبه ۱۴۰۱/۷/۷ جناب آقای  شاملی سرپرست مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت باحضورجمعی ازمدیران ومعاونان شرکت ملی نفت، آقایان فریبرز فرشاد مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ،محمد اسماعیل کفایتی رئیس پارک فناوری ونوآوری  نفت وگاز، روح اله مقدسی رئیس حراست ادارات مرکزی و بهروز قمری نژاد معاون پشتیبانی مدیریت  منابع انسانی شرکت ملی نفت ازدستاوردهای این مرکزکه درآن حدود۲۰ میلیون برگ سندهای حائز اهمیت مربوط به حوزه نفت جمع آوری، مرمت وحفاظت شده اند، بازدید بعمل آوردند.

IMG-20221002-WA0003 (1)