جلسه مشترک مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت وشهرداری منطقه ۱۲ تهران

يکشنبه هفدهم مهر ماه 1401جلسه مشترک مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت وشهرداری منطقه ۱۲ تهران

به گزارش روابط عمومی مدیریت موزه ها ومرکزاسناد صنعت نفت ، این جلسه که به منظورعقد تفاهم نامه ای درخصوص همکاری های مشترک شهرداری ومدیریت موزه ها صورت گرفت ، دراین نشست جناب آقای شاملی سرپرست مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت ضمن خوش آمد گویی ،  ازایجاد موزه های سیار و نمایشگاه های مختلف صنعت نفت درمناطق مختلف شهر وهمچنین همکاری با شهرداری درخصوص زیباسازی محیط پیرامونی موزه وارائه برشورهای مشترک جهت  معرفی موزه دروازه دولت وارائه خدمات وزارت نفت  ازسوی شهرداری خبرداد.براساس این گزارش،  جناب آقای شریف دوست معاونت گردشگری شهرداری منطقه ۱۲ بیان کرد: برنامه های مشترک همچون برگزاری تورهای مختلف عکاسان ، ورزشکاران ، دعوت ازمدیران وزارتخانه ها وکارمندان ، جهت بازدیدازموزه دروازه دولت تهران  دربرنامه های شهرداری میباشد .گفتنی است این جلسه باحضور  جناب آقای طلایی مشاورمدیریت موزه ها ،جناب آقای مولایی  ، خانم ورمزیاررئیس روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، جناب آقای مهرابی رئیس پشتیبانی مدیریت موزه ها ، خانم مریم اسماعیلی رئیس موزه دروازه دولت برگزارشد.