نشست مشترك مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت با مركز اسناد دانشگاه بهشتي

سه شنبه یکم آذر ماه 1401نشست مشترك مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت با مركز اسناد دانشگاه بهشتي

IMG_0189

نشست مشترك جناب آقاي صياميان رئيس مركز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي و جناب آقاي طلايي مشاورموزه ها ومركز اسناد صنعت نفت ، سركارخانم اسماعيلي مدير طرح هاي موزه اي ، سركارخانم عليپورمسئول روابط عمومي و همچنين جناب آقاي صادقي كارشناس مركز اسناد مديريت موزه هاي نفت .

درابتدا طلايي ضمن خوش آمد گويي اين نشست راپيوندي مبارك دانست و بيان نمود كه وزارت نفت درجهت ساماندهي به هويت تاريخي خود گامي مهم درقالب مديريت موزه ها ومركز اسناد برداشته است وما درجهت تكامل اين گام نيازبه همكاري دستگاههاي مختلف و همچنين مركز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي داريم و ازآنجايي كه بسياري ازمجموعه اسناد وزارت نفت دردستگاهاي مختلف ازجمله (وزارت خارجه ، كتابخانه ملي، دانشگاه تهران و...) وجود دارند كه هنوز كشف وجمع آوري نشده اند بايد دراين راستا تلاش كنيم .طلايي افزود ما باداشتن نيروهاي توانمند درمركز اسناد هنوز نتوانسته ايم ازظرفيت هاي مطلوب اين مركز به لحاظ ساختاري اين واحد استفاده كنيم و اميد داريم كه بتوانيم دركنارهم گام هاي مثبتي را هم درنمايش اسناد حوزه نفت و هم اجراي  طرح هايي براي به نمايش درآمدن اشياء موزه اي دردانشگاه برداريم .

دراين نشست  خانم اسماعيلي  به برخی از نيازها وارائه برنامه هاي مشترك درخصوص فصلنامه نفتي، تاريخ شفاهي ، تورهاي بازديد دانشجويان ، برگزاري نمايشگاه و...درقالب تفاهم نامه مشترك اشاره نمودند.

و درادامه صياميان ضمن ابراز خرسندی ومواردی را درخصوص استفاده از ظرفيت هاي مختلف دومجموعه عنوان كرد كه ميتوان با بايك برنامه ريزي مناسب به لحاظ روابط عمومي و درقالب ايجاد تفاهم نامه، برنامه هاي مختلفي ازجمله : ايجاد دوره هاي ضمن خدمت كاركنان نفت در دانشگاه و ارائه مدرك معتبر و همچنين كمك و بهره گيري ازدانشكده هاي معماري و فني مهندسي و.... استفاده كرد، همچنين ايشان به ظرفیت برگزاري مجموعه نشست ها ، تاليف تاريخ جامع نفت ،طراحي برنامه ساماندهي به اسناد نفت، ايجاد مجله علمي پژوهشي مشترك و....اشاره نمودند.