دوربین های نقشه برداری

دوشنبه نهم تير ماه 1399دوربین های نقشه برداری
دوربين نقشه برداري (2)دوربين نقشه برداري (1)دوربين نقشه برداري (3)
  • قدمت : نامشخص
  • محل نگهداری : موزه تهران

این دوربین ها برای نقشه برداری و عملیات اکتشاف مورد استفاده قرار می گرفت.


آخرین اشیا