کنتور گاز

دوشنبه نهم تير ماه 1399کنتور گاز

قدمت: 1960 میلادی

ساخت: امریکا

محل نگهداری: مخزن اشیاء موزههای صنعت نفت

این کنتورهای گازی فلزی برای اندازهگیری حجم ورودی گاز مورد استفاده قرار میگرفته است.


آخرین اشیا