کنتور گاز

دوشنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه 1398کنتور گاز

قدمت: 1960 میلادی

ساخت: امریکا

محل نگهداری: مخزن اشیاء موزههای صنعت نفت

این کنتورهای گازی فلزی برای اندازهگیری حجم ورودی گاز مورد استفاده قرار میگرفته است.


آخرین اشیا