تلمبه دستي

سه شنبه پنجم شهریور ماه 1398تلمبه دستي

تلمبه SATAM
ساخت كشور انگلستان
سال ساخت :1332
محل مورد استفاده:شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه اردبيل


آخرین اشیا