دستگاه اندازه گیری حجم سوخت عبوری

يکشنبه بیست و دوم دي ماه 1398دستگاه اندازه گیری حجم سوخت عبوری

ساخت كمپاني امرسون

دستگاه اندازه گيري حجم سوخت عبوري - ساخت كمپاني امرسون، توليد كشور آمريكا 
محل نگهداري : موزه بنزين خانه آبادان


آخرین اشیا