تلفن ضد انفجار ديواري

دوشنبه سیزدهم مرداد ماه 1399تلفن ضد انفجار ديواري

تلفن ضد انفجار از جمله تجهیزات ضد انفجار است که در محیط هایی ازجمله صنايع نفت و گاز که احتمال رخداد انفجار در آن ها وجود دارد به کاربرده  مي شود .

تلفن ضد انفجار ديواري ( ايمن در برابر جرقه هاي الكتريكي ) و قابل دسترس در محوطه براي برقراري ارتباط در زمان وقوع حوادث خطرناك
محل نگهداري : موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران


آخرین اشیا