نمونه هايي از كالابرگ هاي سوخت روستايي

يکشنبه پنجم مرداد ماه 1399نمونه هايي از كالابرگ هاي سوخت روستايي

كالابرگ هاي سوخت روستايي و كشاورزي

نمونه هايي از كالا برگ هاي سوخت روستايي و كشاورزي صادره از ستاد بسيج اقتصادي آذربايجان غربي - وزارت نفت
مكان نگهداري : موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران


آخرین اشیا