دستگاه واتر میگر

يکشنبه ششم مهر ماه 1399دستگاه واتر میگر

دستگاهي براي تعيين حجم آب در نفت توليدي از چاه ها

واتر ميگر ( دستگاه مشخص كننده حجم آب در نفت )
قدمت :بيش از 90 سال
محل نگهداري :موزه كارآموزان آبادان


آخرین اشیا