توربین بخارآب

دوشنبه دهم بهمن ماه 1401توربین بخارآب

          

نام دستگاه :توربین بخار مجهز به شیر اطمینان

کارخانه سازنده:ژنرال الکتریک

محل ساخت :آمریکا

کاربرد در موزه کارآموزان:آموزشی جهت اندازه گیری فشار گشتاورو ترمز

توربین ها دستگاه هایی هستند که از برخورد بخار آب ،آب و گاز که دارای انرژی جنبشی است با تیغه یا پره هایی که در محیط یک چرخ دوار قرار گرفته اند،حرکت دورانی ایجاد می کند.توربین بخار آب قدیمی ترین توربین ها در صنعت نفت جنوب هستند .توربین بخار یک محرک اولیه است که نیروی حرارتی بخار را به طور مستقیم به انرژی مکانیکی از نوع دورانی (چرخشی)تبدیل می کند(حرارت و کار مکانیکی دوشکل از انرژی هستند که به یکدیگر قابل تبدیل هستند).نمونه ای از این توربین در موزه کارآموزان آبادان موجود است که مجهز به شیر اطمینان می باشدساخت کشور آمریکا است وبه منظور آموزش فشار گشتاور در کار گاه پمپ و درسال دوم آموزشی کارآموزان استفاده می شده است.

محل نگهداری: موزه کاراموزان آبادان


آخرین اشیا