سندي در مورد اسامي و تعداد چاه هاي نفت ايران در سال 1290 شمسي

سه شنبه دهم دي ماه 1398سندي در مورد اسامي و تعداد چاه هاي نفت ايران در سال 1290 شمسي

سندي از سال 1290 شمسي كه اسامي و تعداد چاه هاي نفت ايران را نشان مي دهد .

گزارش وكيل كمپاني نفت انگليس و ايران به وزير معادن و فوائد عامه در مورد اسامي و تعداد چاه هاي نفت ايران- سال 1290 شمسي (1329 قمري ) 


آخرین اسناد