گزارش کنسول خانقین در مورد کشیدن خط لوله نفت از عراق به ایران

يکشنبه پانزدهم دي ماه 1398گزارش کنسول خانقین در مورد کشیدن خط لوله نفت از عراق به ایران

سندي درباره احداث خط لوله نفت از عراق به ايران

گزارش كنسول خانقين در مورد كشيدن خط لوله نفت از عراق به ايران ،توسط كمپاني نفت انگليس و ايران - سال 1292 شمسي (1331 قمري )


آخرین اسناد