قانون جديد نفت در ايران

شنبه دوازدهم بهمن ماه 1398قانون جديد نفت در ايران

طبق اين قانون ، هرگونه مذاكراتي در موضوع فروش يا استخراج منابع نفت ايران ، بايد به استحضار مجلس شوراي ملي مي رسيد .

قانون جديد نفت در ايران - پيشنهاد الغاي قرارداد نفت جنوب از سوي 20 نماينده مجلس شوراي ملي - سال 1324/1/6 


آخرین اسناد