اعلام خبر نامگذاری روز 29 اسفند به عنوان روز ملی شدن نفت

يکشنبه هفدهم فروردين ماه 1399اعلام خبر نامگذاری روز 29 اسفند به عنوان روز ملی شدن نفت

سندي از نامگذاري روز 29 اسفند به عنوان روز ملي شدن نفت

اعلام خبر نامگذاري روز 29 اسفند به عنوان روز ملي شدن نفت و تعطيل عمومي اين روز - سال 1330 شمسي
 

0_Copy 

 صفحه اول


1_Copy

صفحه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آخرین اسناد