سندي درباره جلوگيري از تظاهرات درمورد ملي شدن نفت

دوشنبه هشتم ارديبهشت ماه 1399سندي درباره جلوگيري از تظاهرات درمورد ملي شدن نفت


 

بخشنامه نخست وزير رزم آرا در خصوص جلوگيري از برگزاري تظاهرات در مورد ملي شدن نفت - سال 1329 شمسي


آخرین اسناد