افسر ارتش ایران

چهارشنبه شانزدهم مهر ماه 1399افسر ارتش ایران

عكسی از شركت "بی پی"

عكسی از شركت "بی پی" با عنوان" ارتش افسر ايران "، شناسنامه موجود در پشت عكس ، به معرفی دقيق زمان و مكان عكس پرداخته است .
اين عكس در آرشيو مركز اسناد صنعت نفت قراردارد .
تاريخ عكس : سال 1926/01/01 ( 1304/10/11 )

 

photo_2020-10-07_10-05-45

شناسنامه عكس

 

 


آخرین اسناد