مسجد سليمان و تحولي ديگر با موزه هاي نفت

دوشنبه بیست و سوم دي ماه 1398مسجد سليمان و تحولي ديگر با موزه هاي نفت

 

 مهناز محمدي

 

مسجد سليمان به شهر اولين ها معروف است ،شهري كه با كشف نفت در سال 1287 شمسي در آن حيات اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي آن  متحول شده و اكنون با توجه به پيشينه تاريخي آن در صنعت نفت كشوربه عنوان شهري كه خواستگاه صنعت نفت ايران است در فهرست مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت براي راه اندازي موزه هاي صنعت نفت قرار دارد . این شهر یکی از قدیمی ترین پایگاه های استخراج نفت در جهان به شمار مي آيد كه پیش بینی می شودبا توجه به برنامه مديريت موزه هاو مركز اسناد صنعت نفت ، در آينده به یکی از قطب های گردشگری استان خوزستان نيز تبدیل شود. بر اساس اعلام اكبر نعمت الهي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، در مسجدسليمان در گام اول پنج نقطه برای تاسيس موزه در نظر گرفته شده است كه چاه شماه يک، چشمه‌های نفتی سی‌برنج، نيروگاه تمبی، كارخانه تقطير و گوگردسازی بی‌بی‌يان و كارخانه تقطير نمره 9 اين نقاط را تشكيل می‌دهند و در اولويت راه‌اندازی برای موزه‌های نفت قرار دارند. در مرحله دوم 10 موزه و در مرحله سوم كل شهر مسجدسليمان به شهر‌موزه تبديل می‌شود. در همين خصوص يك سايت موزه به وسعت 6 هكتاربا عنوان موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سليمان راه اندازي خواهد شد كه مقدمات تكميل و راه اندازي آن در حال انجام است.  اين موزه شامل 6 گنجينه اختصاصي با عنوان نفت و مسجد سليمان ، اكتشاف ، توليد و حفاري است كه تا كنون در اين زمينه بيش از 1200 شيء جمع آوري شده است . اكنون مي توان اميدوار بود كه تكميل و راه اندازي طرح هاي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در مسجد سليمان ، تحولي ديگر را در اين شهر رقم زند و با توجه به جايگاه آن در توليد نفت و نقشي كه در اقتصاد كشورداشته ، يادآور روزگار پر رونق آن در گذشته اي باشد كه همگان به آن اذعان دارند .