خليج فارس و پيوستگي فرهنگي ايرانيان

يکشنبه دهم ارديبهشت ماه 1396خليج فارس و پيوستگي فرهنگي ايرانيان

ايرانيان يك جريان پيوسته اند و ايران از همين منظر يك پيوستگي ملي را در تاريخ شاهد بوده است و همين امر است كه باعث مي شود گذشته ايرانيان چنين تداوم يابد. اين كه حتي نيروهاي اشغالگر و متجاوز در طول تاريخ در فرهنگ ايراني ذوب شده اند و به آن پيوسته اند، اين كه بتواني بدون اشغالگري و تجاوز در قلب مردم دنيا بماني و همواره ـ باوجود همه تبليغات منفي و ايران هراسي ها ـ ايراني را دوست داشته باشند، اين كه به هر جاي دنيا كه مي روي مي تواني بر بلنداي نام ايران ببالي ، همه و همه حكايت از نوعي پيوستگي تاريخي در ايران دارد كه هيچگاه گرفتار گسست تاريخي نشده است و حتي در دورترين سرزمينها هم نام ايران به دليل توان بالاي فرهنگي ماندگار شده است و مي درخشد. ايران سرزمينها را اشغال نمي كند، دلها را مي برد و اين وزنه اساسي پيروزي هاي ما در تاريخ است.

اينك همزمان با روز تاريخي خليج فارس مي توان بيش از هميشه بر باليدن به درخشانترين تكيه گاه ملت ايران كه همانا اصالت فرهنگي است اشاره كرد.

 امسال همزماني زادروز امام حسين (ع) را با روز ملي خليج فارس به فال نيك مي گيريم.

آبي بيكران و جلوه هاي حماسي خليج فارس براي كساني كه هر روز، نماز بامدادي را بر ساحل خليج هميشه فارس گزارده اند، از آبهاي جنوب دستنماز ساخته اند و جانمازشان خاك پرشور حماسه بوده است قداستي دارد كه پيوستگي تاريخي را رقم مي زند.

ما در سرزمين خوب مادري، ايران سربلند، هيچگاه نتوانسته ايم به هويت ايراني مان پشت پا بزنيم و از سقف آسمان همراه با مرغان دريايي هر پگاه تسبيح گفته ايم خداوندي را كه ما افتخار ايراني بودن را نصيب كرده است و نمي توانيم از اين انديشه دور باشيم كه راه زيادي را پيموده ايم تا خليج فارس تا ابد به نام درخشان فارس ببالد.

روز خجسته خليج فارس گرامي باد!