كارگران صنعت نفت بر ساحل آرامش و امن

دوشنبه یازدهم ارديبهشت ماه 1396كارگران صنعت نفت بر ساحل آرامش و امن

براي ساختن هر جامعه توليد لازم است و جوامع صنعتي بيش از هر چيز به نيروي كارگري نياز دارند كه بار مسئوليت پيشرفت جامعه را بر دوش كشد. در كشور ما نيروي كارگر به واسطه ويژگي مهمي نسبت به كارگران در همه جاي دنيا تفاوت دارد.

نيروي كارگر تنها براي دريافت دستمزد نبوده است كه به ميدان مي آيد بلكه سخت ترين شرائط را برمي تابد تا بلكه در پيشرفت كشور نقش جدي تري ايفا كند. از همين رو رابطه كارگران با انقلاب اسلامي رابطه اي دائمي است و هرچند ممكن است نيروي كارگر دشواري ها و نارضايي هايي را در دل داشته باشد و از اين كه مطالباتش كاملا تحقق نيافته است شكوه هايي داشته باشد اما از آنجا كه خود را از انقلاب جدا نمي بيند همه مشكلات و معضلات را تحمل مي كند تا اين بار را به مقصد برساند.

آنچه گفتيم البته نافي مسئوليت نظام در قبال مطالبات برحق كارگران نيست و قدرداني از تلاش هاي كارگران نبايد به شعارهاي انتخاباتي و پيام هاي روز كارگر كه به طور خودكار توسط بخش هاي ستادي تدوين مي شود خلاصه شود.

از آنجا كه همه مناسبات علٌي در كشور ما بر مبناي نفت و رابطه آن با اقتصاد و معيشت مردم مي گردد به نظر مي رسد كارگران نفتي از اين منظر نقشي به مراتب حياتي تر در توليد و گردش اقتصادي كشور دارند و در طول سالهاي پيروزي انقلاب هنگامي كه توفان رنجها دامن جامعه را گرفته بود و كشتي حيات مردم به كوههاي يخي سركوب برخورده بود، ناگهان درخشش نيروي كارگران قهرمان صنعت نفت اين تايتانيك در حال غرق شدن را به ساحل امن و نجات رساند زيرا بدون حضور نفت در اين رهگذر، كمر نظام سلطه نفتخوار شكست و رابطه جديدي شكل گرفت.

امروز همزمان با روز جهاني كارگر شاهد آن هستيم كه كارگران شريف صنعت نفت كه بخشي مهم از تاريخ انقلاب را رقم زدند همچنان سوار بر اسب اميد و آرزو به سوي خورشيد آينده چهارنعل مي تازند. دشواري ها را به جان مي خرند تا شاهد تحقق روياها و آرزوهاي ملت باشند. پارس جنوبي كه اينك روزهاي درخشاني را مي گذراند، شاهد بخشي از اين مدعاست. امروز به مدد كارگران تلاشگر صنعت نفت، گاز تا اقصي نقاط كشور رسيده است و رنگ زندگي مردم را آبي تر كرده است.

امروز صنعت نفت اين امكان را يافته است كه بر گذشته ببالد و بر آنچه بر او مي گذرد افتخار كند زيرا امروز صنعتي است برآمده از مردم و در خدمت مردم.

كارگران صنعت نفت مانند جانبازان صحنه ايثار و معرفت با پرچم هاي عاشقي به ميدان آمده اند و رنگ سبز بودن را بر تاريخ پاشيده اند و تاريخ مديون حضور درخشان كساني است كه از بن بستها به ياري خداوند گليم عشق بافته اند و با شعارهاي اراده و عزم، توانمندي خود را در عرصه هاي حيات ملت به منصه ظهور رسانده اند.

روز جهاني كارگر بر كارگران سلحشور صنعت نفت ـ يلان بي ادعاي عرصه رشد و شكوفايي ـ خجسته باد!