جَنگ هندوانه چه بود؟

سه شنبه پانزدهم فروردين ماه 1396جَنگ هندوانه چه بود؟

جَنگ هندوانه واقعه ای بود كه در سال هاي پس از کشف نفت در بازار ميوه اي در مسجد سليمان رخ داد. اين بازاري بود كه با رونق كسب و كار و شكل گرفتن تدريجي مسجد سليمان به صورت يك شهر، در اطراف چاه نمره يك، شكل گرفته بود. در واقع چاه شماره یک نفت، مرکزی شده بود براي داد و ستد ميان كسبه محلي و كاركنان نفت و روستاييان و عشايري كه محصولات خود را براي عرضه به اين بازار مي آوردند.

روستاییان و عشایر کوچ نشین، اجناسی همچون لبنیات، بلوط، کلخنگ، زدو (شیره درخت کلخنگ که در تولید چسب کاربرد داشته و به خارج صادر می شد) در بازار مسجد سليمان عرضه کرده و مایحتاج خود از قبیل پارچه، قند، شکر، چای، توتون، سیگار و تنباکو را از کسبه آنجا خریداری می کردند.

اما مغازه های میوه و سبزی اين بازار در گوشه ای از آن که شیب تندی نیز با دره نمره یک داشت، واقع شده بود. جنگ هندوانه نيز در يك روز تابستاني رخ داد، يعني زماني كه يكي از روستاييان كه براي فروش اجناس خود به اين بازار آمده بود تصميم گرفت كه با خريد هندوانه اي، گلويي تازه كند.

اما از بد بخت هندوانه كه به شرط چاقو هم خريداري شده بود، سفيد از آب درمي آيد و مشاجره ميان روستايي و ميوه فروش كه از كاسبان محلي بود، بالا مي گيرد. ساير كاسب هاي محل طرف همكار خود را مي گيرند، غافل از اين كه روستايي نيز تنها نيست و به زودي سر و كله هم ولايتي هايش براي پشتيباني از او پيدا مي شود.

نتيجه معلوم است، درگيري بالا مي گيرد و بازار به هم مي ريزد. در ميان اين مشاجره هاي لفظي و برخوردهاي فيزيكي علاوه بر آن كه عده اي آسيب مي بينند و مجروح مي شوند، بساط ميوه فروش ها به هم خورده و ميوه ها در همه سو پراكنده مي شود. از جمله هندوانه ها كه با توجه به شيب تند دره به پايين سرازير شده و در جریان آب شوردره به حركت درمي آيند. تا اين كه سرانجام نيروهاي پليس از راه مي رسند و آتش درگيري را فرونشاندند.

خبر اين واقعه كه به عنوان جنگ هندوانه (Water Melon Battle) معروف شد،  در بولتن نفت آن زمان نيز به زبان انگليسي انتشار مي يافت، درج شد.

نعمت ا.. امام