موزه های نفت تهران

چهارشنبه بیستم ارديبهشت ماه 1396

موزه فناوري صنعت نفت

موزه نفت تهران


موزه پمپ بنزين دروازه دولت

پمپ دروازه دولت