پارك موزه اسكله آبادان

سه شنبه بیست و سوم خرداد ماه 1396

پارك موزه اسكله آبادان در اسكله تاريخي اين شهر و محل نگهداري جرثقيل هاي اكوان و گوگرد، راه اندازي خواهد شد. در حال حاضر مجريان اين طرح با بيرون آوردن جرثقيل اكوان آن را به يارد شركت تاسيسات دريايي خرمشهر انتقال داده اند تا پس از بازسازي به محل اصلي خود بازگردد.

AS5A2478

اسكله موزه آبادان

AS5A2642

AS5A2374