موزه فناوري صنعت نفت

شنبه ششم بهمن ماه 1397

موزه نفت تهران

موزه فناوري صنعت نفت

اصلي ترين موزه نفت در تهران "موزه فناوری صنعت نفت" است که به معرفی چیستی و اهمیت نفت، گاز و پتروشیمی در عرصه های گوناگون زندگی بشر از دیرباز تا کنون و فناوری های به کار گرفته شده در آن می پردازد.
اين موزه كه مقدمات راه اندازي آن در حال حاضر در پژوهشگاه صنعت نفت تهران در حال انجام است، موزه اي متفاوت خواهد بود. در اين موزه برخلاف ساير موزه هاي نفت در ديگر نقاط كشور، ساختمان، تاسيسات و محتوا موجود نيست، از اين رو براي موزه نفت تهران يك ساختمان ويژه و خاص طراحي خواهد شد. پيش بيني مي شود راه اندازي اين موزه چهار تا پنج سال زمان ببرد.