آموزشگاه فني آبادان

آموزشگاه فني آبادان

انقلاب و كاركنان نفت

انقلاب و كاركنان نفت

انقلاب و نفت

انقلاب و نفت

پيام راديويي مصدق به مردم

پيام راديويي مصدق به مردم

راديو نفت آبادان

راديو نفت آبادان

عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي

عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي

پمپ بنزین دروازه دولت روی نقشه تهران قديم

پمپ بنزین دروازه دولت روی نقشه تهران قديم

جایگاه سوخت در تهران

جایگاه سوخت در تهران

کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

آرامگاه ارامنه در مسجد سلیمان

آرامگاه ارامنه در مسجد سلیمان

کارگاه آهنگری مسجد سلیمان

کارگاه آهنگری مسجد سلیمان

کارگر نفت

کارگر نفت

آتشكده تاريخي مسجد سليمان

آتشكده تاريخي مسجد سليمان

آموزشگاه حرفه اي آبادان

آموزشگاه حرفه اي آبادان

مخالفت انگليسي ها با نفت ملي

مخالفت انگليسي ها با نفت ملي