نوروز در مسجد سلیمان

نوروز در مسجد سلیمان

تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در پشتیبانی از قانون ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در پشتیبانی از قانون ملی شدن صنعت نفت

آخرین قاب از زندگی دکتر مصدق

آخرین قاب از زندگی دکتر مصدق

تظاهرات جمعیت ملی مبارزه با شرکت های استعماری نفت در ایران

تظاهرات جمعیت ملی مبارزه با شرکت های استعماری نفت در ایران

روساي شركت نفت انگليس و ايران

روساي شركت نفت انگليس و ايران

اتاق جراحی بیمارستان نفت آبادان

اتاق جراحی بیمارستان نفت آبادان

تظاهرات مردم در حمایت از قانون ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در حمایت از قانون ملی شدن صنعت نفت

اعضاي هيات مديره خلع يد از نفت

اعضاي هيات مديره خلع يد از نفت

تظاهرات مردمی در حمایت از قانون ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردمی در حمایت از قانون ملی شدن صنعت نفت

نمايندگان كشورهاي انگليس و آمريكا در آبادان

نمايندگان كشورهاي انگليس و آمريكا در آبادان

بازديد حسين مكي از پالايشگاه كرمانشاه

بازديد حسين مكي از پالايشگاه كرمانشاه

تظاهرات مردم مقابل سفارت انگليس در حمايت از قانون ملي شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم مقابل سفارت انگليس در حمايت از قانون ملي شدن صنعت نفت

خروج کارکنان انگلیسی از مسجد سلیمان

خروج کارکنان انگلیسی از مسجد سلیمان

نخستین خریدار نفت ایران پس از انقلاب اسلامی

نخستین خریدار نفت ایران پس از انقلاب اسلامی