دوچرخه هايي براي حمل نفت

دوچرخه هايي براي حمل نفت

شيرِ تاريخي، سفرِ تاريخي

شيرِ تاريخي، سفرِ تاريخي

روز حقوق

روز حقوق

کنسرت جاز در آبادان دهه 1340

کنسرت جاز در آبادان دهه 1340

استوکس و هریمن در آبادان

استوکس و هریمن در آبادان

29 اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت

29 اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت

بنای ساختمان مرکزی وزارت نفت

بنای ساختمان مرکزی وزارت نفت

انقلاب اسلامي و كاركنان صنعت نفت

انقلاب اسلامي و كاركنان صنعت نفت

نخستین فوران نفت در ایران

نخستین فوران نفت در ایران

یادگارهای مدرس تکنیکال اسکول

یادگارهای مدرس تکنیکال اسکول

رینولدز؛ نخستین حفار چاه های نفت ایران

رینولدز؛ نخستین حفار چاه های نفت ایران

باشگاه قایقرانی آبادان

باشگاه قایقرانی آبادان

کاربرد قیر در ایران باستان

کاربرد قیر در ایران باستان

واگذاری امتیاز نفت به دارسی

واگذاری امتیاز نفت به دارسی

آگهی فروش بنزین

آگهی فروش بنزین