نخستين مسابقه فوتبال در مسجد سليمان

نخستين مسابقه فوتبال در مسجد سليمان

روزنامه باختر امروز

روزنامه باختر امروز

ملی شدن نفت در پالایشگاه کرمانشاه

ملی شدن نفت در پالایشگاه کرمانشاه

حاشیه نشینی در آبادان

حاشیه نشینی در آبادان

نخستین عکس از آموزشگاه فنی آبادان

نخستین عکس از آموزشگاه فنی آبادان

آموزشگاه فني آبادان

آموزشگاه فني آبادان

انقلاب و كاركنان نفت

انقلاب و كاركنان نفت

انقلاب و نفت

انقلاب و نفت

پيام راديويي مصدق به مردم

پيام راديويي مصدق به مردم

راديو نفت آبادان

راديو نفت آبادان

عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي

عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي

پمپ بنزین دروازه دولت روی نقشه تهران قديم

پمپ بنزین دروازه دولت روی نقشه تهران قديم

جایگاه سوخت در تهران

جایگاه سوخت در تهران

کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

آرامگاه ارامنه در مسجد سلیمان

آرامگاه ارامنه در مسجد سلیمان