عکس روز

بازديد دانش آموزان آباداني از موزه بنزين خانه

بازديد دانش آموزان آباداني از موزه بنزين خانه

بازدید مهمانان چینی از نمایشگاه عکس

بازدید مهمانان چینی از نمایشگاه عکس

ديدار يعقوبي نژاد از نمايشگاه عكس ساختمان شركت ملي نفت

ديدار يعقوبي نژاد از نمايشگاه عكس ساختمان شركت ملي نفت

بازدید پیشکوستان از نمایشگاه ساختمان شرکت ملی نفت

بازدید پیشکوستان از نمایشگاه ساختمان شرکت ملی نفت

بازدید معاون وزير در امور فناوري از نمايشگاه ساختمان شركت ملي نفت

بازدید معاون وزير در امور فناوري از نمايشگاه ساختمان شركت ملي نفت

بازدید کنندگان موزه پمپ بنزین آبادان

بازدید کنندگان موزه پمپ بنزین آبادان

بازديد وزير نفت از نمايشگاه عكس ساختمان شركت ملي نفت

بازديد وزير نفت از نمايشگاه عكس ساختمان شركت ملي نفت

بازدید دانشجویان بصره از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید دانشجویان بصره از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید وزیر نفت از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید وزیر نفت از موزه بنزین خانه آبادان

ديدار پيشكسوتان از مركز اسناد صنعت نفت

ديدار پيشكسوتان از مركز اسناد صنعت نفت

آماده سازي آموزشگاه حرفه اي

آماده سازي آموزشگاه حرفه اي

روستای

روستای "نفت سفید" در مسجد سلیمان

نخستين موزه نفت اينجا است

نخستين موزه نفت اينجا است

موزه بنزین خانه آبادان

موزه بنزین خانه آبادان

بازديد رئيس سازمان ميراث فرهنگي از موزه بنزين خانه آبادان

بازديد رئيس سازمان ميراث فرهنگي از موزه بنزين خانه آبادان