عکس روز

تاريخچه پخش فراورده هاي نفتي به روايت تصوير در موزه بنزين خانه آبادان

تاريخچه پخش فراورده هاي نفتي به روايت تصوير در موزه بنزين خانه آبادان

موزه صنعت نفت كرمان

موزه صنعت نفت كرمان

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک

بهرگانسر ، ميراث ماندگار صنعت نفت ايران در خليج فارس

بهرگانسر ، ميراث ماندگار صنعت نفت ايران در خليج فارس

روز خبرنگار

روز خبرنگار

کمک BP به موزه بین المللی آفریقایی- آمریکایی

کمک BP به موزه بین المللی آفریقایی- آمریکایی

سبدبافی در موزه بنزین خانه

سبدبافی در موزه بنزین خانه

بازدید تابستاني از موزه های نفت آبادان

بازدید تابستاني از موزه های نفت آبادان

امضای دفتر يادبود نخستين موزه نفت پايتخت، توسط رئيس شورای شهر تهران

امضای دفتر يادبود نخستين موزه نفت پايتخت، توسط رئيس شورای شهر تهران

آغاز به كار موزه پمپ بنزين دروازه دولت

آغاز به كار موزه پمپ بنزين دروازه دولت

آيين گشايش نخستين موزه نفت تهران

آيين گشايش نخستين موزه نفت تهران

"دوج چلنجر" در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

انتظار در صف نفت

انتظار در صف نفت

آلبوم اسناد پمپ بنزين دروازه دولت

آلبوم اسناد پمپ بنزين دروازه دولت

فولکس قورباغه اي در پمپ بنزين دروازه دولت

فولکس قورباغه اي در پمپ بنزين دروازه دولت