عکس روز

گردشگر هلندي در موزه بنزين خانه آبادان

گردشگر هلندي در موزه بنزين خانه آبادان

آتش سوزي در كليساي نتردام پاريس

آتش سوزي در كليساي نتردام پاريس

بخش نفت و گاز در موزه ملی قطر

بخش نفت و گاز در موزه ملی قطر

كارآموزان، كودكان و نوروز

كارآموزان، كودكان و نوروز

نوروز در کارآموزان

نوروز در کارآموزان

هفت سين در موزه بنزين خانه

هفت سين در موزه بنزين خانه

یازدید مدير موزه هاي نفت از نمايشگاه اسناد اكتشاف

یازدید مدير موزه هاي نفت از نمايشگاه اسناد اكتشاف

خودروهاي كلاسيك در موزه بنزين خانه آبادان

خودروهاي كلاسيك در موزه بنزين خانه آبادان

نفت سوزهاي بنزین خانه آبادان

نفت سوزهاي بنزین خانه آبادان

مستندسازان سیما در موزه بنزین خانه

مستندسازان سیما در موزه بنزین خانه

كليساي ارامنه آبادان

كليساي ارامنه آبادان

چاه شماره يك مسجد سليمان

چاه شماره يك مسجد سليمان

کودکان در موزه بنزین خانه

کودکان در موزه بنزین خانه

سينما نفت (تاج سابق)

سينما نفت (تاج سابق)

برگزاري كارگاه قصه خواني در موزه بنزين خانه

برگزاري كارگاه قصه خواني در موزه بنزين خانه