عکس روز

انتقال اتوبوس قديمي به موزه آبادان

انتقال اتوبوس قديمي به موزه آبادان

بازديد از

بازديد از "موزه پمپ بنزين دروازه دولت"

تجهيز آموزشگاه حرفه اي آبادان

تجهيز آموزشگاه حرفه اي آبادان

تداوم مرمت پمپ بنزين آبادان

تداوم مرمت پمپ بنزين آبادان

آغاز مرمت پمپ بنزین دروازه دولت

آغاز مرمت پمپ بنزین دروازه دولت

شناسايي اشياء جزيره زيباي سيري

شناسايي اشياء جزيره زيباي سيري

شناسایی شده در منطقه عملیاتی بهرگان

شناسایی شده در منطقه عملیاتی بهرگان

بازدید دانش آموزان از موزه نفت سبزوار

بازدید دانش آموزان از موزه نفت سبزوار

جشنواره نفت و رسانه

جشنواره نفت و رسانه

بازديد از سورنا

بازديد از سورنا

انتقال كپسول نجات به موزه آبادان

انتقال كپسول نجات به موزه آبادان

اشیاء کارخانه حلب سازی

اشیاء کارخانه حلب سازی

پمپ بنزین آبادان

پمپ بنزین آبادان

ديدار مديران موزه با وزير نفت

ديدار مديران موزه با وزير نفت