عکس روز

دهکده عنبر

دهکده عنبر

موزه اكتشاف ، حفاري و توليد صنعت نفت در مسجد سليمان

موزه اكتشاف ، حفاري و توليد صنعت نفت در مسجد سليمان

موزه صنعت نفت غرب كشور

موزه صنعت نفت غرب كشور

نمايش خرده فروشي نفت در موزه بنزين خانه آبادان

نمايش خرده فروشي نفت در موزه بنزين خانه آبادان

تلفيق هنر با موزه هاي صنعت نفت

تلفيق هنر با موزه هاي صنعت نفت

برگزاري مراسم روز كودك در موزه هاي صنعت نفت آبادان

برگزاري مراسم روز كودك در موزه هاي صنعت نفت آبادان

 نمايش نسل قدیم گردسوزهاي نفتي در موزه بنزين خانه آبادان

نمايش نسل قدیم گردسوزهاي نفتي در موزه بنزين خانه آبادان

نماي داخل موزه بنزين خانه آبادان

نماي داخل موزه بنزين خانه آبادان

شیرهای صنعتی در موزه کارآموزان آبادان

شیرهای صنعتی در موزه کارآموزان آبادان

از كارخانه شاگردان فني تا موزه كارآموزان آبادان

از كارخانه شاگردان فني تا موزه كارآموزان آبادان

چراغ هاي فتيله اي دهه 50

چراغ هاي فتيله اي دهه 50

خمپاره هاي جنگ در پالايشگاه آبادان

خمپاره هاي جنگ در پالايشگاه آبادان

هفته گردشگري گرامي باد

هفته گردشگري گرامي باد

هفته دفاع مقدس گرامي باد

هفته دفاع مقدس گرامي باد

قاب ماندگار

قاب ماندگار