قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

يکشنبه بیست و هشتم مرداد ماه 1397قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

قاشق و چنگال هاي انگليسي با آرم شركت نفت انگليس و ايران (APOC).

اهدايي عبدالكريم معرف، بازنشسته و پيشكسوت نفتي.