نصب تجهیزات پالایشگاه اصفهان

يکشنبه بیست و هشتم مهر ماه 1398نصب تجهیزات پالایشگاه اصفهان

نصب تجهيزات پالايشگاه اصفهان ، ارديبهشت ماه 1356