تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

شنبه بیست و چهارم اسفند ماه 1398تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

گوشه اي از تظاهرات مردم در حمايت از ملي شدن صنعت نفت ، مردم در حال حمل ماكت دكل حفاري ، در ميدان توپخانه مقابل عمارت شهرداري تهران - سال 1330 شمسي