پالايشگاه آبادان در حال ساخت

سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه 1399پالايشگاه آبادان در حال ساخت

پالايشگاه آبادان در حال ساخت
كارگران هندی و ايرانی در عكس ديده می شوند
سال های دهه 1290 شمسی