کارگاه تعمیرات در مسجد سلیمان

يکشنبه بیست و هفتم مهر ماه 1399کارگاه تعمیرات در مسجد سلیمان

كارگاه تعميرات در مسجد سليمان - دهه 1300 شمسی