مذاكره علی امينی با هيات آمريكايی

شنبه یکم آذر ماه 1399مذاكره علی امينی با هيات آمريكايی

مذاكره علی امينی با هيات آمريكايی نمايندگی كنسرسيوم در مورد امضا قرارداد نفت 
سال 1333 شمسی

(علی امينی پس از کودتای ۲۸ مرداد در مقام وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی مذاکرات با کنسرسیوم را اداره کرد که منجر به قرارداد کنسرسیوم شد.)