نامه تقدیر مصدق از کتاب هاشمی

دوشنبه بیست و سوم اسفند ماه 1395نامه تقدیر مصدق از کتاب هاشمی

نامه تقدیر دکتر مصدق پس از مطالعه کتاب سرگذشت فلسطین، تالیف آیت ا.. هاشمی رفسنجانی در سال 1342 و کمک مالی برای انتشار این کتاب.

انتخاب و شرح عكس: سيد هاشم هوشي سادات