سه شنبه شانزدهم مهر ماه 1398  نمايش نسل قدیم گردسوزهاي نفتي در موزه بنزين خانه آبادان

با توليد انبوه نفت، کم کم چراغ هاي روشنايي قديمي مثل پيه سوز، جاي خود را به چراغ هاي فتيله اي نفتي دادند. اين چراغ ها که ابتدا با نام "لامپا" شناخته مي شدند، پايه شيشه اي يا مسي داشتند و فتيله اي شبيه به پيه سوز و قابل تنظيم روي آنها نصب بود. به مرور اطراف شعله آنها شيشه تعبيه شد که سبب نورافشاني بيشتر مي شد. پس از لامپا، نوعى چراغ باب شد که فتيله اي پهن ودايره اي شکل داشت كه به دور کلاهکي کشيده مي شد و به همين دليل به آنها گردسوز مي گفتند.در تصوير فوق گردسوزهاي نفتي مربوط به دهه 40 و 50 شمسي را ملاحظه مي كنيد كه در موزه بنزين خانه آبادان در معرض ديد عموم قرارگرفته است .

عكس: مجتبي محمدقلي