شنبه سوم آبان ماه 1399 اينفوگرافی

ميراث 112 ساله در آئينه موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت
طراحی و اجرا : سامان گودرزی